| Webshop | ICT incidenten | Contact | Remote Support
Actievoorwaarden

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de "printen voor het goede doel actie" (verder te noemen: "de Actie") van de ISO Groep (verder te noemen:
  "de Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te Haaften
 2. Deze Actie heeft als doel een goed doel donatie te vergeven onder de deelnemers.
 3. Het betreft een doorlopende actie. De actie wordt gehouden in Nederland waarbij een bedrag van 150,00 euro beschikbaar wordt gesteld of 300 euro voor de Stichting MAF tbv de familie HOBO.
 4. Prijzen kunnen niet in contanten uitbetaald worden, maar middels een (credit) factuur.

Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor alle bedrijven en/ of particulieren.
 2. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden.
 3. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de ISO groep en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

Speelwijze

 1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1.3).
 2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens op de website.
 3. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijs voor de goede doelen prijzen geschiedt achteraf door de organisator na levering en facturatie van een project order. Een project order betreft levering van een afdrukmachine i.c.m. een service contract voor minimaal 36 maanden. Ook andere projecten inzake automatisering en/of telefonie komen in aanmerking.
 4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitkering prijzen

 1. De winnaars en hun goede doelen worden door de organisator bericht.
 2. De Organisator draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
 3. De prijzen zijn doelgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.

Medewerking en gegevens/privacy

 1. Door deelname aan deze Actie verlenen de winnaars toestemming aan Organisator om hun namen louter voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te gebruiken.
 2. De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
 3. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

Aansprakelijkheid

 1. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
 2. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden.

Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen, het aantal winnaars te beperken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.
 3. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.